دوشنبه، آذر ۱

متن "سال خون" از شاهین نجفی

کی بود تا صب بیدار بودیم یادت میاد؟/سیگار پشت سیگار از استرس زیاد

شاید حبسه سرنوشتمون تو صندوق/ شاید فرجی بشه معجزه ای در بیاد

اون چیزی که ما باور داریم و می خوایم/بحث بد و بدتر نبود ....

فریاد مث غده تو گلوهامون گره خورده بود/ ولی کسی جواب گریه هامونو نداد

سال بدی بود اما من و تو بد نبودیم/ این یه امتحان بود برامون رد نشدیم

یاد گرفتیم جواب مشت همیشه مشت نیس/زدن و ما باتوم خوردیم و اونا ساندیس

خواستن به لجن بکشن رنگ پیرهنتو/ شکستن تنو ، بستن دهنتو

گفتن به اونچه که نکردی اعتراف کن/ مث ندا به عزا میشونیم مادرتو

ما مرز بین مرد و زنو خط زدیم/حتا به عشق مجید روسری سر کردیم

حرفامون روشن بود و گوشاشون کر بود/ همه درخت شدیم حکممون تبر بود

کوچه خیابونا همه بوی خون میداد/ جلو چش رستم، سهراب جون میداد

دستی که قلم داشتو قلم کردن/به اسم خدا کشتن و قلع و قمع کردن

سالی که شیشه نوشابه بو کهریزک میداد/ چقد دلم یه شکم سیر گریه می خواد

چقد دلم یه شکم سیر گریه می خواد

چقد وقتی که تو داد زدی غبطه خوردم/ با تو شکنجه شدم و با تو مردم

چقد مشت کوبیدم روی میز تحریر/ چقد فحش دادم به هرچی تاریخ و تقدیر

دونه دونه شعرام همه رنگ خون داشت/ مث یه شاهینی که تو قفس جنون داشت

سال بدی بود اما من و تو بد نبودیم/شکستن مارو ولی ما سرپا موندیم

به سلامتی هرچی سرو سبزه/ هستیم سربالا این رمز نبضه

بودن ماست ،فردا آفتاب درمیاد/منم مث تو مطمئنم این روزا سر میاد

سال بد ، سال باد ، سال اشک و خون/ سالی که پر از بغض از فرط جنون

سال من سال تو سال عشق و غرور/سال یه دست با رای سبز زیر ساطور


سال بد ، سال باد ، سال اشک و خون/ سالی که پر از بغض از فرط جنون
سال من سال تو سال عشق و غرور/سال یه دست با رای سبز زیر ساط...