یکشنبه، آبان ۹

جلوگیری از ... ؟

آیا واقعا برای ایرانیان چیز مهمتری برای جلوگیری وجود نداره؟


با دیدن این صحنه ها تنها حسرت میخورم که چرا در مدارس ایران مانند کشور های توسعه یافته از همون دوران نوجوانی اینگونه  مسایل رو برای دانش آموزان شرح نمیدن ...