دوشنبه، دی ۶

تصاویر شهدای عاشورا + کارت شناسایی عامل اصلی کشتار روز عاشوراو یکسال گذشت ...

تصاویر چند تن از شهدای قیام عاشورا


شهرام فرجی - زیر گرفته شده توسط خودروی نیروی انتظامی


محمد علی راسخی نیا - اصابت گلوله


امیر ارشد تاج میر -زیر گرفته شده توسط خودروی نیروی انتظامی


 
مهدی فرهادی راد - اصابت گلوله


شاهرخ رحمانی - زیر گرفته شده توسط خودروی نیروی انتظامی


شبنم سهرابی - زیر گرفته شده توسط خودروی نیروی انتظامی


مصطفی کریم بیگی - اصابت گلوله


سید علی حبیبی موسوی خامنه - اصابت گلوله
کارت شناسایی عامل اصلی کشتار عاشورا