دوشنبه، خرداد ۳۰

سی خرداد سالروز شنبه خونین / قاتل ندا همینجاست ...

در اخبار بود که مادر ندا از سر استیصال توجهش را به خارج از کشور گردانده و از سازمانهای بین المللی تقاضای رسیدگی به حقوق ابتدائی خودش را کرده است و خواسته است تا قاتل ندا را برایش پیدا کنند. اما قاتل ندا جای دوری نیست، پیش چشم همه مان است و خوب قیافه مرگبار او را میشناسیم ... کجا میگردی مادر ندا؟ قاتل ندا همینجاست ...


عکس قاتل ندا که در این سایت منتشر شده.