پنجشنبه، مهر ۱

برسد بدست آقای شريعت نداری...!

امروز فرموده بوديد که با آن لوح خشتی کورش نمی توان حتی يک روستا را اداره کرد...

هر کسی از ظن خود شد يار من
معلوم است که نمی توانيد يک روستا را هم با آن اداره کنيد. مثل اين ميماند که به يک روستائی پشت بيل و خيش و گاوآهن بياييد يک گواهينامه هواپيمای بی پنجاه و دو بدهيد بگوييد بيا پرواز کن... :)


اين خشت گلی اگر يک شاه بيت داشته باشد، آنهم بنظر من اين روند و آموزه و داستان رفتار کورش با مردم کشورهای فتح شده و حتی مردم خودش، به احترام به اديان و احترام به مردم و احترام به انسانيت انسان که نتيجه اش منع و قبح برده داری ست و کلاً ارزش و اعتباری که برای انسانيت انسان و نه رنگ و پوست و نژاد قائل بوده هست...احترام به انسان.



شما، مخصوصا تو آقای شريعت بقول دوستان نداری! و آن اربابانت، سالها و قرنها از انسانيت و حتی آدميت بدوريد، از درک معنای محبت، گذشت و احترام به انسانيت که کورش و اين بقول شماخشت گلی سمبل آنست، عاجزيد... چه برسد به دموکراسی و حتی حقوق بشر... همه دنيا رفتار و ذات وحشی و بی فرهنگ شما را حداقل در اين يکی دوسال گذشته به چشم خود ديدند... از زندانها و اعدامها و شکنجه ها و رفتار قرن وسطائی تان در زندانها تا روز روشن و با گلوله و شليک مستقيم بطرف جوانها و مردم. آنهم مردم خودتان

منبع