پنجشنبه، دی ۲۳

"سوار خواهد آمد" از داریوش اقبالیسوار خواهد آمد
سرای رفت و رو کن

کلوچه بر سبد نه
شراب در سبو کن

زِ شستشوی باران
صفای گل فزون تر

کنار چشمه بنشین
نشاط شتستشو کن

سوار خواهد آمد
سوار خواهد آمد
سوار خواهد آمد
سوار خواهد آمد
سوار خواهد آمد
سوار خواهد آمد
سوار خواهد آمد
سوار خواهد آمد

سکوت سهمگین را در این دیار بشکن
بخوان به رقص آری ، بخند و های و هو کن

 سحر که حکم قاضی ، برد به سنگسارت
نماز عاشقی را به خون دل وضو کن

سوار خواهد آمد
سوار خواهد آمد
سوار خواهد آمد
سوار خواهد آمد

 سحر که حکم قاضی ، برد به سنگسارت
نماز عاشقی را به خون دل وضو کن