پنجشنبه، خرداد ۱۲

مارکس : دین افیون جامعه است.آری جوانک ، دین عامل افیون جامعه بود و تو نمیدانستی ...  خیلی هایمان نمیدانستیم ...
دیگر نه عوامل اقتصادی و نه هیچ چیز نمیتواند غیرت این مردم را به جوش آورده و این جامعه افیونی را به حرکت در آورد ...
این توده های عظیم ملت یا در خماری به سر میبرند و یا غرق در نئشگیند ...